”Alla städer i ett kapitalistiskt samhälle behöver en plats som Kontrapunkt”

English below

När vi träffar Gustavo håller han just på att avsluta en stor skylt med Kontrapunktloggan som han jobbat på den senaste tiden. Han tar en paus från sitt arbete och vi går ut och sätter oss i solen för att prata om hans engagemang på Kontrapunkt. 

Han berättar att han fick höra talas om en plats där en kunde gå och hämta mat gratis. Så han kom hit och besökte matbanken. I samma veva höll Kontrapunkt på att flytta ut från sina gamla lokaler så han bestämde sig för att engagera sig genom att hjälpa till med flytten. När flytten var över gjorde Kontrapunkt en utlysning där hans färdigheter efterfrågades. Han anmälde sig som ett sätt att ge tillbaka, för bland annat maten som han var med och räddade. 

– Jag lärde känna människorna här och fick en bra känsla. Så jag fortsatte att komma. Det känns bra att vara här. Atmosfären, vibben. Hur kan jag förklara det? Det känns bra i hjärtat och sinnet. I början kunde jag komma bara för att hänga, insupa stämningen, även om jag inte var inbokad för någon aktivitet. Med tiden kom jag att lära känna Kontrapunkts arbete och principer, som jag håller med om och valt att vara en del av. För mig var det en lättnad att sammanstråla med människor som hade samma syn på samhället som mig, och som faktiskt också gör något åt saken. 

På Kontrapunkt är Gustavo engagerad i byggteamet. Han hanterar de flesta materialen och berättar att hans erfarenheter och kunskaper byggs på för att teamet lär av varandra. 

– Är det något jag inte kan, så är det någon i teamet som kan det. Vi lär varandra och alla växer.

Snart kan vi förhoppningsvis börja bygga det nya köket och så småningom de kreativa verkstäderna. Ser verkligen fram emot det.
Men Gustavo flyttar snart tillbaka till Brasilien där han kommer ifrån och kommer därför inte att vara här när bygget är klart. 

– Jag vill verkligen se köket igång, tillaga och servera 500 mål mat om dagen! Nu missar jag det. Men tänker mig att det blir mäktigt. 

Vår stund i solen börjar lida mot sitt slut och vi frågar Gustavo kring hans tankar om varför en plats som Kontrapunkt behövs i Malmö.

– Det är inte bara Malmö som behöver ett Kontrapunkt, alla städer i ett kapitalistiskt samhälle behöver en plats som denna. Om vi tar mat som exempel – vi lever i en värld där bra grödor blir till sopor för att de inte möter marknadens “skönhetskrav” samtidigt som vi tampas med människor som saknar mat för dagen. Våra regeringar misslyckas med att göra något åt vare sig fattigdom eller hunger, då är det bra med en plats där vi kan gå oss samman och tillsammans skapar lösningar som är bra för oss alla.

I skrivande stund väntar vi fortfarande på startbesked för att få påbörja bygget från stadsbyggnadskontoret. Vi vet inte om Gustavo ens kommer vara här när väl bygget sätter igång. Det är bara någon månad kvar tills dess att Gustavo lämnar oss, och vi hoppas så klart att han kan komma och besöka oss för att se matsvinnsköket igång!

English

”All cities in a capitalist society needs a place like Kontrapunkt”

When we meet Gustavo, he is just finishing a big sign with the Kontrapunkt logo that he has been working on lately. He takes a break from his work and we go out and sit in the sun to talk about his commitment at Kontrapunkt.

He tells that he heard about a place where one could go and get food for free. So he came here and visited the food bank, in the same vein, Kontrapunkt was moving out of our old premises so he decided to get involved by helping with the move. When the move was over, Kontrapunkt made an announcement asking for his skills. He signed up as a way to give back, for, among other things, the food he helped save.

– I got to know the people here and got a good feeling. So I kept coming. It feels good to be here. The atmosphere, the vibes. How can I explain it? It feels good in the heart and in the mind. In the beginning I could only come to hang, soak in the atmosphere, even though I was not booked for any activity. In time, I came to know the work and principles of Kontrapunkt, which I agree with and chose to be a part of. For me, it was a relief to get in touch with people who had the same view of society as me, and who actually did something about it.

At Kontrapunkt, Gustavo is involved in the construction team. He handles most of the materials and says that his experiences and knowledge are built on the team learning from each other.

– Is there something I can’t do, someone else in the team knows how. We learn from each other and everyone grows.

Soon we can hopefully start building the new kitchen and eventually the creative workshops. Really looking forward to it. But Gustavo is soon moving back to Brazil where he comes from and therefore he will not be here when the construction is completed.

– I really want to see the kitchen running, cooking and serving 500 meals a day! Now I miss it. But I imagine it will be mighty.

Our moment in the sun begins to come to an end and we ask Gustavo about his thoughts on why a place like Kontrapunkt is needed in Malmö.

– It’s not just Malmö that needs a Kontrapunkt, all cities in a capitalist society needs a place like this. If we take food as an example – we live in a world where good crops become garbage because they do not meet the ”beauty requirements” of the market while we are tamped with people who lack food for the day. Our governments fail to do anything about either poverty or hunger, then it is good to have a place where we can get together and together create solutions that are good for all of us.

At the time of writing, we are still waiting to be allowed to start construction from the city building office. We do not know if Gustavo will even be here once the construction starts. It is only a few months left before Gustavo leaves us, and we sure hope that he can come and visit us to see the food kitchen up and running!

Dela på facebook
Dela på twitter